การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ


แสดงความคิดเห็น

(0)