Person Image

  Education

  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ., ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2526
  • วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 3 0 0
  2022 การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2009 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสะสมของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในดินนา และการเคลื่อนย้ายไปสู่เมล็ดข้าว กระดูดซับ (Adsorption) และการคาย (Desorption) ของโลหะหนักในดินนา และคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 6 16 0 0
  2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research Fund (BRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 0 0 0 0
  2020 การจัดการขยะมูลฝอยในงานเทศกาลเกษตรศรีราชาแฟร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2020 การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การย่อยด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2561 0 0 0 0
  2018 การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2017 การย่อยด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์หามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา-เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 1 0 0
  2012 การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 2 0 0
  2010 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในและภายนอกอาคาร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2010 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การสะสมของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในดินนา และการเคลื่อนย้ายไปสู่เมล็ดข้าว กระดูดซับ (Adsorption) และการคาย (Desorption) ของโลหะหนักในดินนา และคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช้ไอโซโทปรังสีในกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ บริเวณภาคเหนือและการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในดินของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาธาตุอาหาร และโลหะหนักในตะกอนดินป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 4 17 0 0
  2018 โครงการวิเคราะสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2015 สถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 0 1 0 0
  2014 การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นทีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2013 การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพจากน้ำคั้นหยวกกล้วยและผักตชวาร่วมกับน้ำตาลมะพร้าวโดยจุลินทรีย์ Acetobactor xylinum ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ โดยอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบสอนการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2012 การกำจัดแคดเมียมออกจากน้ำเสียโดยซีโอไลต์ภูเขาไฟ ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น 0 0 0 0
  2011 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 0 0 0 0
  2011 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 3 0 0
  2010 การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2009 การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในน้ำฝน โดย Ion Chromatograhy หัวหน้าโครงการ Acid Deposition and Oxidant Research Center 1 1 0 0
  2009 ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2009 การเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในแปลงนา และการดูดซับไปสู่ต้นข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บ.เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และ บ.อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 0 0 0 0
  2009 การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 1 0 0
  2009 การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2008 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 0 0
  2008 การประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากกิจกรรมขนถ่ายสินค้า บริเวณอ่าวศรีราชา - เกาะสีชัง หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองศรีราชา 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0