การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพจากน้ำคั้นหยวกกล้วยและผักตชวาร่วมกับน้ำตาลมะพร้าวโดยจุลินทรีย์ Acetobactor xylinum