การย่อยด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว

Publish Year National Conference 1
2017 exชลธิชา แจ่มนาม, exณัฐวัฒน์ ดำรงค์การพาณิชย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้า มันทอดใช้แล้วโดยจุลินทรีย์เพ่อื เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปีการศึกษา 2560 Innovation & Creativity for Thailand 4.0, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2017, ชลบุรี ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)