การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of Thailand", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 012023
Publish Year National Journal 1
2012 exชลธิชา เผ่าผาง, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exนายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ระดับกัมมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณจังหวัดชลบุรี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 46-56
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Radionuclides in Marine Sediment along the Upper Gulf of Thailand", International Nuclear Science and Technology conference, 28 - 30 สิงหาคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of Thailand", The International Nuclear Science and Technology Conference 2014, 28 - 30 สิงหาคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา สิทธิโพธ์, exนางสาวเสวนีย์ ตรีรัตน์, "การสะสมโลหะหนักในดินตะกอนชายฝั่งตั้งแต่ชลบุรีถึงพัทยา", The 8th International Symposium on Lowland Technology (ISLT2012), 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย