การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Influence of macronutrients and potential of heavy metal accumulation in lotus around Bangkok and circumferences", The 24th Chinese Lotus Exposition and International Lotus Conference , 3 - 5 กรกฎาคม 2010, Suzhou, Jiangsu province สาธารณรัฐประชาชนจีน