การสะสมของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในดินนา และการเคลื่อนย้ายไปสู่เมล็ดข้าว กระดูดซับ (Adsorption) และการคาย (Desorption) ของโลหะหนักในดินนา และคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "INVESTIGATION OF CARBOFURAN RESIDUES IN RICE FIELD SOIL, ADSORPTION IN SOIL", International Symposium on Lowland Technology 2008 (ISLT 2008), 25 กันยายน 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี