การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป

Publish Year International Journal 4
2008 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoman R. Romero-Gonzlez , exRobert Verpoorte , "Identification of Anti-Wood Rot Compounds in Teak (Tectona grandis L.f.) Sawdust Extract", JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2008, หน้า 247-260
2006 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDamveld, R.A., exChoi, Y.H., exArentshorst, M., exRam, A.F.J., exVan Den Hondel, C.A.M.J.J., exVerpoorte, R., "Activity of quinones from teak (Tectona grandis) on fungal cell wall stress", Planta Medica, ปีที่ 72, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2006, หน้า 943-944
2002 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Arbuscular Mycorrhiza and Phosphate Fertilizer on Phosphorus Uptake of Vetiver Using Nuclear Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2002, หน้า 381-391
2000 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Selection of effective vescicular-arbuscular mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of vetiver", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - เมษายน 2000, หน้า 91-99
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVerpoorte R., "Discovery of antifungal compounds from plant waste material and future perspective.", The International Conference on Biopesticides VI (ICOB 6) Imperial MaePing Hotel, Chiang Mai, Thailand (11-16 December, 2011), 11 - 16 ธันวาคม 2011, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย