โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 0 0 0
2017 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2021 โครงการศึกษาพลวัตสังคมพืชป่าเขตร้อนในประเทศไทยจากแปลงถาวรขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ Smithsonian Tropical Research Institute, USA 1 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 8 12 0 0
2020 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2020 การประเมินศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 2 0 0
2019 การประเมินความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่แปลงศึกษาวิจัยนิเวศระยะยาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิทยาการชั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 4 0 0
2017 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 19 19 0 0
2022 โครงการติดตามแมลงป่าไม้เขาช่อง จังหวัดตรัง หัวหน้าโครงการ Smithsonian Institute, USA 1 0 0 0
2020 การศึกษาระยะยาวทางประชากรแมลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชในแปลงตัวอย่างถาวรเขาช่อง จังหวัดตรัง ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Smithsonian Tropical Research Institute, USA 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่แปลงตัวอย่างถาวรในป่าเขตร้อนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Smithsonian Tropical Research Institute, USA 1 0 0 0
2020 การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่ากินพืชขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่น ในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ United Nations Development Programme (UNDP) 2 0 0 0
2020 การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่นในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ UNDP REIMBURSABLELOAN AGREEMENT (RLA) 1 1 0 0
2020 RECENSUSING LONG-TERM, LARGE-SCALE FOREST DYNAMICS PLOTS IN THAI FORESTS, THAILAND หัวหน้าโครงการ Smithsonian Tropical Research Institute, USA 0 0 0 0
2019 การพัฒนาความรู้ด้านนิเวศวิทยากล้าไม้ต้นเพื่อการฟื้นฟูป่าเขตร้อนและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : กรณีศึกษาจากแปลงถาวรขนาดใหญ่เพื่อศึกษาพลวัตของสังคมพืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 Khao Chong Project, Thailand - Arthropod Project หัวหน้าโครงการ SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0
2019 Khao Chong Project, Thailand หัวหน้าโครงการ SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2019 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province หัวหน้าโครงการ United Nations Development Programme (UNDP) 2 1 0 0
2019 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2019 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2017 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project ผู้ร่วมวิจัย UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 0 2 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 1 0 0
2017 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
2017 ผลกระทบของสัตว์ป่าต่อการเพิ่มพูนของต้นไม้ ผู้ร่วมวิจัย Nanyang Technological University, Singapore 0 0 0 0
2016 การศึกษาระยะยาวทางประชากรแมลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชในแปลงตัวอย่างถาวรเขาช่อง จังหวัดตรัง ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Tropical Research Institute, USA 1 0 0 0
2015 การศึกษาศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวเพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2015 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
2015 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2015 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราของชุมชนท้องถิ่นในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมพืชและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2013 ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยว ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2013 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2013 การประเมินการสูญเสียดิน และการเกิดตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้มข้น กรณีศึกษาตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2011 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
2006 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2005 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 9 0 0
2004 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0