การศึกษาระยะยาวทางประชากรแมลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชในแปลงตัวอย่างถาวรเขาช่อง จังหวัดตรัง ประเทศไทย