อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 exAsanok, L., exKamyo, T., exNorsaengsri, M., exSalinla-um, P., exRodrungruang, K., exKarnasuta, N., exNavakam, S., exPattanakiat, S., inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, "Vegetation community and factors that affect the woody speciescomposition of riparian forests growing in an urbanizing landscape alongthe Chao Phraya River, central Thailand", Urban Forestry and Urban Greening, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 138-149
Publish Year National Journal 2
2017 exจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ex ดนุพล มาจันทร์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "EXTERNAL AND BUCCAL MORPHOLOGIES OF Glyphoglossus guttulatus,Microhyla butleri AND Microhyla pulchra (ANURA: MICROHYLIDAE)", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 1-12
2017 exวริศา ภาประเวช, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "DIVERSITY, HABITAT USE OF BIRDS AND CONSERVATION GUIDELINESIN NONG HAN KUMPHAWAPI NON-HUNTING AREA, UDON THANI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 33-48