Person Image

  Education

  • วท. ม. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท. บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 1 0 0
  2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินคุณค่าทางอาหาร และประสิทธิภาพของสารสกัดทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.) ในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยในกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ความเสี่ยงของการสะสมไนเตรทในผักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 7 15 0 0
  2018 การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดฟาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 สารพฤกษเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวมีสีที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟีนอลิก โพลีฟีนอล สี และการต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วสกุลโสนในการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งหลังการหีบเมล็ดมะเยาหิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคล้า ภายใต้การจัดการน้ำและสภาวะความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เพื่อการผลิตเป็นไม้ใบประดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การวิเคราะห์สารตกค้างยูนิโคนาโซลในมะม่วงที่มีการให้สารอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ต่าง ๆ ของข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราในอาหารกุ้งและวัตถุดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2008 ความเสี่ยงของการสะสมไนเตรท ในผักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 10 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 8 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)