การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในทางการเกษตร

Publish Year National Journal 1
2019 exนางสาวศศินะ โกไศยานนท์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผแู้ทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-9
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exสุวิมล วงศ์พลัง, exไตรรัตน์ หนูเอียด, "แมลงศัตรูสบู่ดำที่สำคัญและการจัดการเบื้องต้น ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย