การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม