การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้าวสีเพื่ออาหารสุขภาพ : การประเมินความเสี่ยงและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความเสถียร