ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคล้า ภายใต้การจัดการน้ำและสภาวะความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เพื่อการผลิตเป็นไม้ใบประดับเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, ex Rungwattana, K.b, "Photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Calathea ‘Medallion’ exposed to different light intensity", Acta Horticulturae, ปีที่ 1167, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 345-348
Publish Year National Conference 1
2012 exนายคณิณ รุ่งวัฒนา, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์แสงของใบคาลาเธียภายใต้การขาดนำระยะสั้น", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย