การใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งหลังการหีบเมล็ดมะเยาหิน