Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2534
  • Ph.D.Equine Surgery, Universiteit Utrecht, Netherlands, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 5 2 0 0
  2022 การศึกษาการกระจายตัวของแบคทีเรียที่พบบ่อยบริเวณผิวหนังตะโหนก รอบข้อ Carpus และ Hock ของม้าที่เลี้ยงในแปลงหญ้า ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การศึกษาระดับความชุกทางซีรั่มโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของม้าในเขตพื้นที่ ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ผลของการฝึกฝนการออกกำลังกายกลางแจ้งต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้ากีฬาอีเควสเตรียน ผู้ร่วมวิจัย โครงการ(Smart Start up Research Fund: SRF)สนับสนุนทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ผลของการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 1 0 0 0
  2014 การศึกษาผลของการฝึกฝนการออกกำลังกายแบบเพิ่มความอดทนและการฝึกเสมือนแข่งขันจริงต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนของเส้นใยกล้ามเนื้อลายในม้ากีฬาโปโล หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Blood lactate กับ Recovery score ในม้าที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปวดท้อง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 1 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCl – Zolazepam (Zoletil?) – Xylazine และ Ketamine – Diazepam – Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2008 การศึกษาภาวะน้ำใสปนเลือดร่วมกับการพบติ่งเนื้อเมือกในจมูกม้าพันธุ์ผสม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสโลหิตจางติดเชื้อของม้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการแช่แข็งน้ำเชื้อในม้าพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การศึกษาการใช้สูตรคำนวณ และสายวัดน้ำหนักตัว ในการประมาณน้ำหนักตัว ม้าพันธุ์เธอโรเบรดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Worakij Cherdchutham 0 0 0 0
  2005 การศึกษาการใช้ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ เป็นอุปกรณ์ดามขาม้าที่มีการหักเป็นชิ้นย่อยของกระดูกนิ้วเท้าที่ 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2004 การใช้ความยาวรอบอก และ ความยาวหัวไหล่ถึงก้น เพื่อประมาณน้ำหนักตัว ม้าพันธุ์เธอโรเบรดเพศเมีย หัวหน้าโครงการ Worakij Cherdchutham 0 1 0 0