การศึกษาการกระจายตัวของแบคทีเรียที่พบบ่อยบริเวณผิวหนังตะโหนก รอบข้อ Carpus และ Hock ของม้าที่เลี้ยงในแปลงหญ้า