การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสโลหิตจางติดเชื้อของม้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี