ผลของการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้า