การศึกษาผลของการฝึกฝนการออกกำลังกายแบบเพิ่มความอดทนและการฝึกเสมือนแข่งขันจริงต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนของเส้นใยกล้ามเนื้อลายในม้ากีฬาโปโล