ผลของการฝึกฝนการออกกำลังกายกลางแจ้งต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้ากีฬาอีเควสเตรียน