การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการแช่แข็งน้ำเชื้อในม้าพื้นเมืองไทย