Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2011 ระบบบริหารจัดการโหลดหม้อแปลงด้วยข้อมูลจากระบบ Advanced Metering Infrastructure หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 21 97 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2016 การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) สำหรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation) ของ PEA หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 3 0 0
  2015 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6 28 0 0
  2013 โครงการงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายมุ่งเน้นความเชื่อถือได้ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 3 7 0 0
  2013 โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 13 0 0
  2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 38 0 0
  2012 งานศึกษาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ต่ำ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 1 3 0 0
  2012 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ บริษัท ไอเส็ค อิงค์ จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 1 0 0
  2011 การศึกษาความเหมาะสมโครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ จาก 33 เควี เป็น 22 เควี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2009 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)