โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา