โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

Publish Year National Journal 1
2017 exคมกฤษฏ์ จิตตวีระ, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์แบบตรรกะคลุมเครือ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 100, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 33-42
Publish Year International Conference 1
2016 exอรรณพ ห่อกุล, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exOnurai Noohawm, "Data Cleaning Approach for Asset Management of Power Transformer", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2017 exรุ่งโรจน์ ชาญมานิต , inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่พัทยา", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 3, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, มหาสารคาม ประเทศไทย