โครงการงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายมุ่งเน้นความเชื่อถือได้

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายเฉลียว เกตุแก้ว, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 19-26
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 41-46
Publish Year National Journal 1
2016 exอัครา กิตติปฎิมาคุณ , inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 23-30
Publish Year International Conference 4
2019 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Method of Cost-effective Preventive Maintenance Planning for Power Distribution Systems using Cooperative Game Theory", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "RCM Based Power Distribution Maintenance Prioritization Using TOPSIS Method", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exนายวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Contact Resistance on PEA Power Transmission Systems", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
Publish Year National Conference 3
2016 exนางสาวโสภิตา ศรีโสภา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีความวิกฤตที่มุ่งเน้นผู้ใช้ไฟของอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2559, 21 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ สมคะเน, "การวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายพงศ์พิพัฒน์ อสุวพงษ์พัฒนา, "การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายที่ถูกควบคุมด้วยระบบ DMS", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย