โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Publish Year International Journal 2
2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
2012 exPahasa, J., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgamroo, I., "Adaptive thyristor controlled series capacitor using particle swarm optimization and support vector regression", International Review on Modelling and Simulations, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 714-721
Publish Year National Conference 2
2015 exพจนีย์ ศิริบุญรอด, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดแรงดันเกินในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำที่เหมาะสมเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย