โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Publish Year International Journal 2
2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
2012 exPahasa, J., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNgamroo, I., "Adaptive thyristor controlled series capacitor using particle swarm optimization and support vector regression", International Review on Modelling and Simulations, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 714-721
Publish Year International Conference 10
2014 exChanikkanan Wannasut, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "A Study of BESS Application for the Diferral of Power Distribution System Investment", The 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014), 26 - 28 เมษายน 2014, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2013 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Power Ramp Rate of Wind and Solar Farms on Frequency Regulation in Microgrid System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Simultaneous Coordinated Tuning of IPFC and PSS Controller for Damping of Low Frequency Oscillations in Power System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exKajornkiet Assawabenchang, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Transformer Sizing in PEA Distribution System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ROBUST INTERLINE POWER FLOW CONTROLLER DESIGN FOR DAMPING OF LOW FREQUENCY OSCILLATIONS IN POWER SYSTEMS WITH WIND POWER SOURCES", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวเหนือนภา วิฒิฐานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "WIDE AREA ROBUST TCSC CONTROLLER USING PHASE-PLANE FUZZY LOGIC CONTROL", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exThanadech Priroon, exYossawee Weerakamaeng, "EVALUATION OF BATTERY SYSTEM FOR FREQUENCY CONTROL IN MICROGRID SYSTEM CONSIDERING POWER RAMP RATE OF RENEWABLE POWER SOURCES", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวเนาวรัตน์ เทพพิทักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Power System Oscillation Control Using a Robust Energy Capacitor System", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Robust Interline Power Flow Controller Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวเหนือนภา วิฒิฐานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "TCSC Based on Phase-Plane Fuzzy Logic Control for Wide-Area Power System Stabilization", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exพจนีย์ ศิริบุญรอด, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การลดแรงดันเกินในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำที่เหมาะสมเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายขจรเกียรติ อัศวเบ็ญจาง, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดหม้อแปลงติดตั้งที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6the Graduate Research Conference 2012, GRC2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย