การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) สำหรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation) ของ PEA

Publish Year International Conference 2
2019 exนายศุภชัย รถมณี, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Criticality Evaluation of HV Circuit Breakers in Distribution Substations", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of PEA Distribution System Health Index", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2016 exนายชัยวุฒิ ศรีชะฎา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการศึกษาค่าดัชนีสุขภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบจำหน่าย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 25 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย