โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2022

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2022 ศักยภาพสวนผักหวานป่าเพื่อการพัฒนาฟาร์มคาร์บอนและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาจันทน์หอม (Mansonia gagei) : กรณีศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ รัฐวิสาหกิจ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0