โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูนิเวศ “บ้าน สวน ป่า คลอง” ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การผลิตสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีสมบัติของเนื้อไม้เหมาะสมสำหรับการผลิตไม้ท่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 การแปรผันของน้ำมันหอมระเหยระหว่างแม่ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ สถานี ฝึกนิสิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 7 6 0 0
2018 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้น้ำทิ้งอุตสาหกรรมที่บำบัดแล้วเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การทดสอบสายต้นไม้อะเคเซียลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของสวนไม้ผลเชิงเดี่ยวและสวนผสมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้และเก็บข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การสิบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ศักยภาพเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย : ป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 Integrated Highland Wildfire,Smoke and Haze Management in the Upper Indochina Region หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0