โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 0 0 0
2024 การพัฒนาเพย์โหลดผนึกเหลวตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการขนส่งทางอวกาศและการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2024 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาสมการมวลชีวภาพเหนือดินและใต้ดินเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของไม้รุ่น ในป่าธรรมชาติ บริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสวนไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การคาดการณ์ผลผลิต และคุณสมบัติของไม้สักในประเทศไทยภายใต้สถานการ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการะบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าเศรษฐกิจ (Teak Beehole Borer) ในสวนป่าเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0