โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2015

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 2 0 0
2015 การเพิ่มปริมาณต้นกล้าทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.)ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 บทบาทด้านเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรป่ายางพารา: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำสัมปทานป่าไม้เวลา 20 ปี จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 พลวัตรของสังคมพืช สมบัติดิน และการหมุนเวียนของสารอาหาร ภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 พลวัตของสมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 พลวัตรของสังคมพืชภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และอัตราการย่อยสลายในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 0 0
2015 โครงสร้างของระบบนิเวศและศักยภาพของพืชพันธุ์ต่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 1 0 0
2015 รูปแบบวนวัฒนวิทยาเพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2015 การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยกลไกการจ่ายตอบแทนคุณระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินคุณค่าทางอาหาร และประสิทธิภาพของสารสกัดทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.) ในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 4 10 0 0
2015 การฟื้นฟูและการจัดการป่าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 วนวัฒนวิธีที่เหมาสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 รูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกป่าใช้สอยของชุมชนบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าจาก) ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยากายภาพลำคลองต่อการกระจายพันธุ์พลับพลึงธารและเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสายต้นต่างๆ ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วกับพืชอาหารในระบบวนเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทโครงการด้านป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้ บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันธ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาชีพลักษณ์การฟื้นฟูพรรณไม้ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับสัตว์ป่า และแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและป่าไม้เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ศักยภาพของไผ่บนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของสวนไผ่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การฟื้นฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองแบบมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0