โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2007

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 0 0 0
2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2007 โครงการศึกษาทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการศึกษาพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมสภาพเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตในระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพื่อการสาธิตแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยเทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2007 โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาษีจังหวัดลพบุรีสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2007 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 0 0 0
2007 ผลของการตัดขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 Biodiversity of smallholder rubber-based agroforsetry in the southern Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การฟื้นฟูป่าไม้ในเอเซียอาคเนย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0