โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2011

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2011 วนวัฒน์วิธีเพื่อการจัดการไม้ล้อมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สวนปาล์มน้ำมันต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดการไม้กระถินเทพาเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 5 0 0
2011 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การฟื้นฟูป่าด้วยกระบวนการเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพาราเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ลักษณะทางนิเวศวิทยาของสังคมพืชป่าไม้ที่เกิดจากการฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 9 0 0
2011 ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินและการกระจายของไม้พื้นล่างในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 หมู่บ้านไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2011 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2011 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0