โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 1 0 0
2010 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 วนวัฒน์วิธีเพื่อการจัดการไม้ล้อมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 สวนปาล์มน้ำมันต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การฟื้นฟูป่าด้วยกระบวนการเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพาราเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การจัดการไม้กระถินเทพาเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ลักษณะทางนิเวศวิทยาของสังคมพืชป่าไม้ที่เกิดจากการฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปลูกไม้สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและผลผลิตของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 2 0 0
2010 ผลกระทบของการเผาสวนป่าไม้สักต่อพฤติกรรมไฟและการปลดปล่อยคาร์บอนของเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินออกสู่บรรยากาศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2010 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ทำมัง (Litsea Petiolata Hook.f) ในเขตจังหวัดระนอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 1 0 0
2010 การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 หมู่บ้านไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 โครงการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0