โครงการวิจัยภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2020

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 2 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ระบบการเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2020 การยกระดับฝึมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 1 0 0
2020 โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมด้วยการปลูกพืชผสมผสานตามลักษณะภูมินิเวศโดยการร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพื่อการจัดการไฟป่า ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 5 1 0 0
2020 การถอดรหัสพันธุกรรมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมของลักษณะทางวนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ไม้พะยูง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิดเพื่อเพิ่มการผลิตต้นแม่ไม้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 2 1 0 0
2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและคุณภาพไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การขับเคลื่อนภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิด/พันธุไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 2 0 0 0
2020 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การทดสอบสายต้นไม้อะเคเซียลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 1 0 0 0
2020 โครงการศึกษาการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0