การเติบโต ผลผลิตและการคืนกลับของธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็วผสมของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร