โครงสร้างของสังคมพืช ความหลากหลาย และศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนของป่าดิบแล้งภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ 45 ปี บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด