โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2006 exEkkarin Pattaratanawadee, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Spice Extracts against Pathogenic and Spoilage Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 159-165
2004 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of ultrasound-assisted solvent-extracted spices.", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2004, หน้า 401-406