การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 5
2013 exChantaro, P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exK. Nishinari., "Effect of heating-cooling on rheological properties of tapioca starch paste withand without xanthan gum.", Food Hydrocolloids, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 183-194
2013 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exPrawta Chantaro, exKatsuyoshi Nishinari, "Thermal and rheological properties of tapioca starch gels with and without xanthan gum under cold storage", Journal of Food Engineering, ปีที่ 117, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 333-341
2011 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exNatee Yakard, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Xanthan Gum on the Quality of Syrup Thickened by Modified Starch during Heating and Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 128-135
2011 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of Batter and Sponge Cake Prepared from Wheat-Tapioca Flour Blends", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 305-313
2010 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heating Time on the Quality of Tapioca Starch and Xanthan Gum Mixture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1183-1190
Publish Year International Conference 4
2012 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exB. Chaiya, "Development of wheat flour based sponge cake containing tapioca starch and xanthan gum", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2012, International Food Machinery and Technology Exhibition 2012, 5 - 8 มิถุนายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 exSoraya Ketjarut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. K. Nishinari, "Rheological properties of batter containing tapioca starch and hydroxypropyl methylcellulose", 59th Annual Meeting of Japan Society for Food Science and Technology (JSFST)., 29 - 31 สิงหาคม 2012, Sapporo ญี่ปุ่น
2011 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Properties of tapioca starch containing hydrocolloids in food product development", International Seminar on Starch 2011, 22 มีนาคม 2011, Osaka ญี่ปุ่น
2010 exBusarawan Chaiya, exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of tapioca starch on quality of wheat flour based sponge cake", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exP. Chantaro, exK. Nishinari, "Rheological properties of tapioca starch paste with and without xanthan gum under heating-cooling", The 12th TRF-CHE Annual Congress, 10 - 12 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 exBusarawan Chaiya, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Cake batter quality of wheat flour-tapioca starch blend containing xanthan gum", Proceeding of Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium, 9 - 11 กันยายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย