Conference

Article
Properties of tapioca starch containing hydrocolloids in food product development
Conference
International Seminar on Starch 2011
Class
นานาชาติ
Date
22 มีนาคม 2011
Location
Osaka ญี่ปุ่น
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012