Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2560

  แนวโน้มผลงานของสุรัสวดี

  Journal

  บทความของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  บทความแต่ละ Quartile ของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  Publish Year International Journal 7
  2024 exMok, K., exPoolsawat, T., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exPatumcharoenpol, P., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary characterization of gut mycobiome enterotypes reveals the correlation trends between host metabolic parameter and diet: a case study in the Thai Cohort", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024
  2024 exKwandee, P., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exRoytrakul, S., inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring metabolic pathway alterations in obese fermented feces mediated by individual fruit extracts of Triphala components using untargeted metabolomics", Journal of King Saud University - Science, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024
  2023 inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exKomindr, S., exMonkhai, S., exPoolsawat, T., inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, "Metabolic and inflammatory profiles, gut microbiota and lifestyle factors in overweight and normal weight young thai adults", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า e0288286
  2023 exKwandee, P., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Triphala extracts on the changes of obese fecal microbiome and metabolome in the human gut model", Journal of Traditional and Complementary Medicine, มีนาคม 2023
  2023 exNarongsuk Munkong, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exNattanida Jantarach, exKingkarnonk Ruxsanawet, exPiyawan Nuntaboon, exVaiphot Kanjoo, exBhornprom Yoysungnoen, "Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-InducedNon-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in Mice", Nutrients, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 246
  2019 exMunkong, N., exLerdvuthisopon, N., exParklak, W., inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exYoysungnoen, B., exNaowaboot, J., exSomparn, N., exHansakul, P., "Rice bran water extract prevents cardiac lipid accumulation and oxidative damage in rats fed a high-fat diet", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 96-109
  2017 exดร.วสันต์ ภาคลักษณ์, exดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exรศ.ดร. นันทิยา สมพราน, exรศ. ดร. จริญญาพร เนาวบุตร, exรศ.ดร. พรพรม ย่อยสูงเนิน, exNusiri Lerdvuthisopon, "Rice bran water extract attenuates pancreaticabnormalities in high-fat diet-induced obese rats", Tropical Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 819-825
  Publish Year National Journal 1
  2022 exเมธาวี ดวงจินดา, exเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, exพัทธนันท์ กมลศิริอนันต์, exวิไลวรรณ ตรีถิ่น, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "ประสบการณ์การจัดการกลยุทธ์ในองค์กรพยาบาลของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน", วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 36-40

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  Publish Year National Conference 3
  2021 exดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exNuntawat Puywong, exPanicha Thepthip, exWirinya Mueangchang, exNarissara Yadyookai, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านการขยายขนาดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดรำข้าวสีแดงในเนื้อเยื่อไขมันของหนูอ้วนลงพุง", พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐” ในหัวข้อ Impact Rankings University , 28 - 29 มกราคม 2021, อื่นๆ ประเทศไทย
  2021 inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exสุรัตน์ โคมินทร์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, อาจารย์, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย ตรัสใจธรรม, exณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข, exณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "การพัฒนาสูตรช็อตเครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิแดงเพื่อผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exชโรธร หมัดหยำ, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, exวงศธร ศรเดช, exรณภูมิ กาวีวน, exกวี ชุมชน, exธนกร จันทร์นาค, "การพัฒนาสูตร Energy Ball อย่างง่าย และผลฉับพลันของการเสริม Energy Ball ต่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620092]