Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของณรงค์

  Journal

  บทความของณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Publish Year International Journal 3
  2012 inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Pathogenicity to Mekong Giant catfish Eggs of Water Moulds Isolated in the Laboratory from Mekong Giant Catfish Eggs and Rearing Water", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 91-97
  2011 exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ำก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ supplement, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 84-89
  2011 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 78-83
  Publish Year National Journal 1
  2013 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exเจษฎา ศักดี, "ผลของการเสริมดีแอล–เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคในรูปกรดอิสระเพื่อเป็นกรดอินทรีย์ในน้ำดื่ม ต่อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม สมรรถภาพการผลิต และผลผลิตซากของเป็ดเนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มีนาคม 2013, หน้า 107-110

  Conference

  การนำเสนอบทความของณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Publish Year International Conference 2
  2012 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "The ability of Chitosan to reduce the number of total Vibrio spp. count in water of White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larva culture.", Animal Nutrition and Environment 1st international conference, 14 - 15 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, "Effects of sodium chloride and acetic acid on Achlya isolated from mekong giant catfish eggs", The 5th Thai mycological conference and annual meeting of Thai Mycological Association (TMA),2010, 7 ธันวาคม 2010
  Publish Year National Conference 7
  2017 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "การศึกษาผลของวัคซีนไบโอฟิล์ม Streptococcus agalactiae ในปลานิล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exน.ส.ธมลวรรณ ทศปารมีญาณรุจี, exน.ส.พิจิตรา รองดอน, exน.ส.จารุมน ทองหยู, exน.ส.ดวงชนก อำนวยยนต์วารี, exน.ส.นันทพร ตันเจริญ, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "เชื้อสตาฟฟิโลคอคคัยที่ดื้อต่อยาเมธิซิลินและดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดในสุนัขและเจ้าของ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exวิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์, "การยับยั้งการเจริญของสปอร์และการก่อดรคจากเชื้อราน้ำสกุล Achlyaที่แยกจากไข่ปลาบึกด้วยโซเดียมคลอไรด์และกรดอะวิติกในระดับห้องปฎิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.เอกชาติ พรหมดิเรก, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exอุโฆษ สุวรรณ, exสุรพัชญ์ สกุลไทย, exพงศกร ยวงทอง, exมรรคพล ภาณุรัศมี, "การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler", การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, กำแพงเพชร ประเทศไทย
  2009 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exWichukarn Fuangsawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Achlya spp. isolated from eggs of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์, "ประสิทธิภาพไคโตซานเพื่อลดแบคทีเรียรวมในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490187]