Journal

Article
ผลของการเสริมดีแอล–เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคในรูปกรดอิสระเพื่อเป็นกรดอินทรีย์ในน้ำดื่ม ต่อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม สมรรถภาพการผลิต และผลผลิตซากของเป็ดเนื้อ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
1(พิเศษ)
Year
มีนาคม 2013
Page
107-110
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-