Conference

ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-