ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2019

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2019 >>
Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวโสพนา จันทวงศ์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "Impacts of Land Use Changes on Carbon Stocks, Greenhouse Gas,and Carbon Economic Value of Agriculture, Forestry and OtherLand Use (AFOLU) Sector in Coastal Area of Yi San Sub-District,Samut Songkhram Province, Thailand between 2001 and 2015", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 12-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20172008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01]