รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2020

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year Honor Award 1
2020 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ประสิทธิผลของสมุนไพรพรมมิในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัล Silver Award ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.), Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>