รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2019

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>
Publish Year Output Award 1
2019 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์,inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"COLI 2 in 1 Test Kit for detection of coliform bacteria and Escherichia coli in a single test", รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Dec 27 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>
Publish Year Conference Award 2
2019 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์,inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", Best Presentation Award, Best Presentation Award, 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., Nov 23 2019
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"HEALTH RISK ASSESSMENT OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS EXPOSURE IN PHOTOCOPY SHOPS AT KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKON NAKHON PROVINCE CAMPUS", การนำเสนอผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1, Jul 15 2019